JAVNI NATJEČAJ stručni voditelj/ica Sportskog učilišta-ustanove

Natječaj je objavljen na WEB stranici Hrvatskog karate saveza- www.karate.hr dana 17.10.2016 godine


 

Na temelju članka 48. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka ,8 9,10 i 15 Statuta Sportskog učilišta- ustanove za obrazovanje odraslih u karate sportu,(dalje u tekstu Sportsko učilište),Upravno vijeće Sportskog učilišta, nakon donesene Odluke raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na funkciju stručnog voditelja/ice  Sportskog učilišta-ustanove za obrazovanje odraslih u karate sportu(m/ž)

Uvjeti:

Na funkciju stručnog voditelja/icu može biti izabrana i imenovana osoba koja

-ispunjava uvjete za učitelja,nastavnika ili stručnog suradnika srednje i osnovne škole, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

-ima radno iskustvo na poslovima obrazovanja odraslih najmanje 5 godina

-ima andragoške kompetencije

-ima pedagoške kompetencije

-poznavanje jednog svjetskog jezika

-ima računalnu pismenost

-ima iskustvo u radu na projektima financiranim iz europskih fondova

Uz pisanu prijavu na natječaj ,kandidati su obvezni priložiti u preslici slijedeće dokumente:

-životopis

-domovnicu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-dokaz o radnom iskustvu na poslovima obrazovanja odraslih (dokazuje se potvrdom poslodavca o radu na poslovima obrazovanja odraslih , iskustvo dulje od 5 godina je prednost)

-dokaz o stečenim andragoškim vještina(dokazuje se preslikom dokumenta o stjecanju navedene vještine)

– pedagoške kompetencije(dokazuje se preslikom dokumenta o stjecanju navedene vještine)

– služenje jednim od svjetskih jezika(dokazuje se preslikom dokumenta o stjecanju vještine, služenje sa više svjetskih jezika, je prednost)

– dokaz o računalnoj pismenosti (dokazuje se preslikom najmanje ECDL Start diplome)
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

-iskustvo u radu na projektima financiranim iz europskih fondova(dokazuje se navodom u Životopisu uz naznaku naziva projekta ,opisom funkcije u projektu odnosno stečenog iskustva ili preslikom potvrde o sudjelovanju u radu projekta )

Kandidati su dužni, na moguće traženje Upravnog vijeća dostaviti sve originalne dokumente na uvid.

Na funkciju Stručnog voditelja/ice izabrani kandidat se imenuje na rok-mandat od pet (5) godina uz suglasnost Osnivača-Hrvatskog karate saveza.

Rok za podnošenje prijava je osam(8) dana, od dana objave natječaja

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Hrvatski karate savez-Sportsko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih u karate sportu, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000. Zagreb

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za stručnog voditelja/icu – ne otvarati“

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. (članak 41. Zakona o ustanovama).

Na oglašeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola (članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Sportsko učilište može, nakon prispjelih ponuda radi ,odabira jednog od više kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, obaviti intervju-razgovor sukladno posebnoj Odluci Upravnog vijeća Sportskog učilišta.